NOS GABRIEL

Bethlen Dei Gratia Princeps Transsilvaniae partium Regni Hungariae Dominus er Siculorum Comes

Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, quod cum nos ad nonnullorum fidelium dominorum consilianorum nostrorum singularem nobis praeterea factam intercessionem. Tum vero attentis et consideratis fidelitate fidelibusque servitiis strenuus Michaëlis Szabo de Sz. Jób ipse primum in functione officii Sartorii Generosum Stephanum Frater Magistrum Nostrum prothonotarium, nunc vero Spectabilem ac Magnificum dominum Franciscum Rhedey Equitem Auratum Consiliarium Comitem Comitatus Bihoriensis arcisque et praesidii nostri waradien Supremum Capitaneum arte sua colit. Denique nobis et huic regno nostro Transsyluaniae iuxta possibilitatis suae exigentiam fideliter exhibuit et inpendit ac in futurum quoque exhibiturum et impensurum ipsum confiamus. Eundum Michaёlem Szabo per eum Georgium Literati fratrem ipsius de speciali gratia nostra et potestatis nostrae principalis plenitudine e statu et conditione plebea ac ignobili in qua nati sunt et hactenus extitisse exhibetur, eximendos in coetum et numerum verorum et indubitatorum huius regni nostri Transsyluanie et partium regni Hungariae eidem annexarum Mobilium annumerandos, aggregandos, cooptandos et adscribendos duximus, prout annumeramus, aggregamus, cooptamus et adscribimus. Decernentes expresse, ut a modo deinceps iidem Michaёl Szabó Georgius Literati ipsorumque haeredes et posteritatis utriusque sexsus universi pro veris et indubitatis Nobilibus habeantur et reputentur. In signum autem huiusmodi verae ac perfectae Nobilitatis eorum haec arma seu Nobilitatis insignia: scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius compo sive area cygnus quidam murali colore depictus super cespide viridi stans altero pedum forpicem sartoriam tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est deposita, quam contegit diadema Regium gemmis atque unionibus decenter variegatum, ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc defluentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exorant. Prout omnia haec in capite sive principio praesentium literarum nostrarum docta manu et arte pictoris clarius expressa et depicta esse cernuntur animo deliberato et ex certa scientia liberalitateque nostra praefatis Michaёli Szabo ac Geor. Lri ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexsus universis gratiose dedimus, donavimus et contulimus annuenteset concedentes, út ipsi praescripta arma sive nobilitatis insignia more aliorum verorum et insignitorum Nobilium armis utentium ubique in proeliis, hastiludiis, torneamentis, duellis, monomachiis et aliis quibusvis exercitiis militaribus et nobilitaribus, item sigillis, vexillis, cortinis, velis, auleis, clipeis, tentoriis, domibus et sepulchris generaliter quarumlibet rerum et expeditionum generibus sub verae ac perfectae nobilitatis titulo, quo eos ab universis et singulis cuiuscunque status, ordinis, honoris, conditionis, dignitatis, gradus et praeeminentiae homines existant, insignitos dici, teneri et nominari et reputari volumus, ferre et gestare sub signo Nobilitatis omnibus et singulis iis honoribus, gratiis, privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus et praerogativis, quibus ceteri veri, nati, indubitari nobiles ac militares ac militares regni nostri Transsylvaniae et regni Hungariae partium eidem annexarum quomodocumque de iure et ab antiqua consuetudine utuntur, fruuntur et gaudent prpetuo uti, frui et gaudere possint atque valeant. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras pendentis et authentici sigilli nostri munimine roborates memoratis Michaёli Szabo ac Georg. Lri. ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexsus universis gratiose dandas et concedendas duximus.
Colosmon. die vigesimo Octobris anno Domini Millesimo sescentesimo decimo octavo.

Simon Pechy
cancellarius

Gabriel Bethlen


Exhibita, lecta, publicate et proclamata feria tertia proxima post Dominicam Jubilate in Congregatione Cotts Bihor, acceptate contradictore nullo affaren insigillata Millo sexto deamo nono et extradata per me Joannem Torma inratum notarium dicti Comitatus Bihoriensis

Joannes Torma
MagyarMI BETHLEN GÁBOR

Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország részeinek ura és a székelyek grófja

Emlékezetébe ajánljuk, és hírül adjuk jelen levelünkben mindazoknak, akiket illet, hogy néhány hű tanácsadónk ez irányú különleges közlésére, tekintetbe véve és megfontolva hűségét, továbbá hűséges szolgálatait: a Szent Jóbra való buzgó Szabó Mihály a szabói foglalkozás végzésével előbb ítélőmesterünket, Fráter Istvánt, most pedig a tekintetes és nagyságos aranypajzsos lovag Rhédey Ferenc gróf urat, Bihar megye tanácsosát, a váradi vár és erődítmény főkapitányát szolgálja mesterségével. Egyáltalán nekünk és országunknak, Erdélynek tőle telhető hűséges szolgálatot tett, és bízunk benne, hogy a jövőben is tenni fog. Ugyanezen Szabó Mihályt és testvérét Literati Györgyöt a közönséges, nem nemesi sorból, amelyben születtek, és amelyben tanúság szerint mostanáig megmaradtak, különleges kegyünkkel és fejedelmi teljhatalmunkkal kiemelkedőnek tartjuk és odaszámlálandónak, sorolandónak, beválasztandónak és odaírandónak országunk, Erdély és Magyarország kapcsolt részei igaz és kétségbevonhatatlan nemeseinek gyülekezetébe és tagjai közé, aminthogy odaszámláljuk, soroljuk és írjuk is őket. Világosan elhatározzuk, hogy ők: Szabó Mihály és Literati György, valamint örökösei és mindkét nembeli utódaik valamennyien igaz és vitathatatlan nemeseknek tartassanak és számítassanak. Ezen igazi és tökéletes nemességük jeleként címerünk vagy nemesi jelvényük a következő: égszínkék katonai pajzs, melynek mezejében vagy udvarában egy zöld gyepen álló falszínű hattyú látható, egyik lábával szabóollót tartva. A pajzs fölött zárt katonai sisak van elhelyezve, melyet királyi korona fed, színes ékkövekkel és gyöngyszemekkel változatosan díszítve; a sisak csúcsáról pedig, különböző színű szalagok és füzérek innen – onnan leomolva magának a sisaknak a szélét igen szépen veszik körül és díszítik, amint mindez jelen levelünk elején a festő tanult keze és művészete által kifejezve és lefestve világosabban látható. Megfontolt szándékkal, biztos tudomásunkkal és ajándékozással kegyesen adtuk, adományoztuk és juttattuk az említett Szabó Mihálynak és Literati Györgynek, örököseiknek és mindkét nembeli valamennyi utóduknak, jóváhagyva és engedélyezve, hogy ők a leírt címert, azaz a nemesség jelvényét más igazi és címeres, fegyvert használó nemesek szokása szerint viselhessék és hordozhassák csatákban, dárdajátékokban, tornajátékokban, párbajban, párviadalban és más harci és nemesi gyakorlatokon, továbbá pecséteken, zászlókon, kárpiton, lepleken, takarókon, gyűrűkön, pajzsokon, sátrakon, házakon és sírokon, általában bármilyen alkalommal, hadjáratokban, az igaz és tökéletes nemesség címén, hogy kívánságunk szerint minden ember által - legyen az bármilyen állású, rendű, rangú, helyzetű, méltóságú, állapotú, kiváltságú – címereseknek mondassanak, tartassanak és neveztessenek, és viseljék a címert a nemesség jelvényeként mindazon tisztségekben, kegy-gyakorlásban, kiváltság, ajándékozás, szabadságjogok, adómentesség, előjogok esetén, amelyekkel országunk, Erdély és Magyarország kapcsolt részei többi igazi, született, vitathatatlan nemese és katonája a jog és a régi szokás szerint bármilyen módon él, amelyeket élvez, és amelyeknek örül, hogy ők is élhessenek ezekkel örökké, és élvezhessék ezeket és örülhessenek nekik. Amely dolog emlékezetéül és örök megerősítéséül jelen levelünket, függő és hiteles pecsétünkkel megerősítve, kegyesen az említett Szabó Mihálynak és Literati Györgynek, örököseiknek és mindkét nembeli utódaiknak átadandónak és engedélyezendőnek nyilvánítottuk.
Kolozsmonostor, október 20-án, az Úr 1618. esztendejében.

Pécsi Simon
kancellár

Bethlen Gábor


Kiállítatott, elolvastatott, közzététetett és kihirdettetett a Jubiláte vasárnap utáni legközelebbi harmadik ünnepnapon Bihar vármegye gyűlésén és elfogadtatott nem szólván senki ellene, lepecséltetett és kiadatott ezerhatszáztizenkilencben általam, Torma János, az említett Bihar vármegye jegyzői esküdje által

Torma János
A latin címeres nemesi oklevélben nem szereplő magyarázatok, rövidítések értelmezése:

Sz. Jób = Szent Jóbra (való)
Aranypajzs = Aranysarkanytyús lovag
Geor. = Georgicus
Lri vagy Lri. = Literati
Colosmon. = Colosmonostor

A nemesi címeres levélben nem olvasható magyarázó szöveg és megjegyzés:

A latin és a fordított magyar nyelvű szöveget leegyeztette, összevetette és javította: Trostovszky Gabriella az Országos Levéltár osztályvezetője.
A Literati szó, családi vezetéknév. A nemesi címereslevél dátumozásának idején ennek a szónak jelzői vonatkozású jelentése, értelmezése: latinul beszélő, tudó és olvasó volt. (Genealógiailag még bizonyítatlan, hogy Szabó Mihály édesapja meghalt-e, mikor halt meg és Szabónét mikor vette feleségül Literati. Miként lett Szabó Mihály testvére Literati György.)
Jubilate vasárnap = húsvét utáni harmadik vasárnap.